Hướng dẫn viên

DANH SÁCH HƯỚNG DẪN VIÊN PHONGNHA DISCOVERY

 1. Nguyễn Minh Hải
  Số thẻ HDV: 244130169
  Ngày hết hạn: 25/9/2016
  Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
  Loại thẻ: Nội địa
  Trạng thái: Hoạt động
  Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh/Việt
  Link HDV
 2. Phạm Văn Thắng
  Số thẻ HDV: 144140136
  Ngày hết hạn: 04/11/2017
  Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
  Loại thẻ: Quốc tế
  Trạng thái: Hoạt động
  Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh/Việt
  Link HDV
 3. Vũ Thị Hoài Duyên
  Số thẻ HDV: 145120140
  Ngày hết hạn: 11/03/2018
  Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
  Loại thẻ: Quốc tế
  Trạng thái: Hoạt động
  Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt/Anh
  Link HDV
 4. Lê Thị Ngọc Hoài
  Số thẻ HDV: 144130128
  Ngày hết hạn: 19/12/2016
  Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
  Loại thẻ: Quốc tế
  Trạng thái: Hoạt động
  Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh/Việt
  Link HDV
 5. Lê Hải Hoàng Việt
  Số thẻ HDV: 244140195
  Ngày hết hạn: 4/11/2017
  Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
  Loại thẻ: Nội địa
  Trạng thái: Hoạt động
  Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh/Việt
  Link HDV
 6. Trần Thị Hồng
  Số thẻ HDV: 144130122
  Ngày hết hạn: 25/09/2016
  Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
  Loại thẻ: Quốc tế
  Trạng thái: Hoạt động
  Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh/Việt
  Link HDV