Hướng dẫn viên

DANH SÁCH HƯỚNG DẪN VIÊN PHONG NHA DISCOVERY TOURS

 1. Nguyễn Minh Hải
  Sốthẻ HDV: 146181665
  Ngày hết hạn: 11/09/2023
  Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
  Loại thẻ: Nội địa
  Trạng thái: Hoạt động
  Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh/Việt
 2. Phan Văn Thắng
  Số thẻ HDV: 144140136
  Ngày hết hạn: 17/08/2020 
  Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
  Loại thẻ: Quốc tế
  Trạng thái: Hoạt động
  Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh/Việt
 3. Vũ Thị Hoài Duyên
  Số thẻ HDV: 145120140
  Ngày hết hạn: 06/03/2023
  Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
  Loại thẻ: Quốc tế
  Trạng thái: Hoạt động
  Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt/Anh
 4. Lê Hải Hoàng Việt
  Số thẻ HDV: 244140195
  Ngày hết hạn: 23/07/2024
  Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
  Loại thẻ: Quốc tế
  Trạng thái: Hoạt động
  Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh/Việt
 5. Trần Thị Hồng
  Số thẻ HDV: 144130122
  Ngày hết hạn: 25/09/2019
  Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
  Loại thẻ: Quốc tế
  Trạng thái: Hoạt động
  Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh/Việt